1. Login เข้าพื้นที่สมาชิก

www.xm.com

2. สังเกตหัวข้อ บริการอื่นๆ จะอยู่มุมขวาด้านล่าง

– คลิกที่เมนู โอนเงิน ลูกค้า —- IB

3. เลือก IB และใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน

– IB หมายเลข 12012361 Jirat Thongrod

4. ตรวจสอบความถูกต้องและคลิกยืนยัน

หลังจากนั้นให้ลูกค้า ทำการแจ้งรายการถอนเงินมายัง Line : @laoexchange

  • หมายเลขบัญชีเทรด พร้อมชื่อเจ้าของบัญชี
  • จำนวนเงินที่ถอน
  • หมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมชื่อเจ้าของบัญชี