1. Login เข้าพื้นที่สมาชิก

www.xm.com

2. สังเกตหัวข้อ บริการอื่นๆ จะอยู่มุมขวาด้านล่าง

– คลิกที่เมนู สมัครสมาชิกกับผู้ฝากเงินท้องถิ่น

3. กรอกหมายเลข IB

– หมายเลข 12012361 Jirat Thongrod

4. การสมัครฝากถอนเงินผ่าน LD เสร็จสมบูรณ์